Yoshitsune (2005)

  • Release Date: 2005-01-09
  • Views: 8

Ren Osugi

Minamoto no Yuki-ie

Eiko Koike

Tomoe-gozen (Yoshinaka's concubine)

Shun Oguri

Kagesue Kajiwara

Aya Ueto

Utsubo

Misa Uehara

Unknown

Naho Toda

Unknown