Taira no Kiyomori (2012)

Taira no Kiyomori is a 2012 Japanese television series. It is the 51st NHK taiga drama.

  • Release Date: 2012-01-08
  • Views: 393
  • Country: JP
  • Language: Ja | En
  • Runtime: 45

Ryō

Horikawa no Tsubone

Ken'ichi Matsuyama

Taira no Kiyomori

Kiichi Nakai

Taira no Tadamori

Shota Matsuda

Go-Shirakawa-tenno

Arata Iura

Emperor Sutoku

Fumiyo Kohinata

Minamoto no Tameyoshi

Yudai Chiba

Emperor Takakura

Hiroshi Tamaki

Minamoto no Yoshitomo

Rei Dan

Fujiwara no Shoshi

Kyoko Fukada

Taira no tokiko

Rena Tanaka

Lady Yura

Ai Kato

Takashina no Akiko

Emi Takei

Tokiwa Gozen